عملیات تکمیل

دامنه وسیعی از عملیات تکمیلی برای بدست آمدن با کیفیت ترین محصولات ....

 
چاپ
دامنه وسیعی از طرجها برای بدست آوردن باکیفیت ترین محصولات....

رنگرزی

دامنه وسیعی از رنگها برای

بدست آوردن بهترین محصولات ...

 انواع پارچه

انواع پارچه های کشباف و حلقوی و تاروپودی که می توانند به بهترین محصولات تبدیل شوند....

 

شرکت پایا تکس

رونوشت از رونوشت از dis1

استفاده از بهترین روشهای رنگرزی و تکمیل برای بدست آمدن باکیفیت ترین محصولات ....

رونوشت از dis1

استفاده از جدیدترین روشها و ماشین آلات چاپ برای بدست آمدن بهترین محصولات ...