آزمایشگاه

جهت کسب رضایت هرچه بیشتر شما مشتریان محترم ، کارشناسان حرفه ای آزمایشگاه پایاتکس و رامشان آسیا تمام محصولات را از لحاظ ثبات نوری ، شستشویی ، سایشی و غیره  مورد بررسی قرار می دهند.